Regulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Strona internetowa  www.tynki.pro jest własnością firmy P. P. U. H. Wektor Marek Michalak, ul. B. Stęczyńskiego 8, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 884 002 83 64.
Kontakt te. +48 74 856 96 11.

 

§ 1

 Korzystając ze strony www.tynki.pro użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

 Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

§ 3

 Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy.

Rozdział 2 
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tynki.pro umieszcza treści reklamowe.

2) Administrator – właściciel serwisu www.tynki.pro

3) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.tynki.pro to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, umożliwiająca użytkownikom zapoznanie się z ofertą firmy oraz dodanie swojej wizytówki do spisu wykonawców.

4) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu

 

Rozdział 3
Prawa autorskie

§ 1

 Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

 Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody właściciela serwisu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody właściciela serwisu lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Postępowanie reklamacyjne

§ 1

 Reklamacje dotyczące dostępu do zasobów strony prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email :kontakt@wektor.swidnica.pl. Treść reklamacji : Nazwa podmiotu, opis problemu. Rozpatrzenie reklamacji następuje do 48 h  po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 2

 Rozpatrzenie reklamacji następuje do 48 h. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 3

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Rozdział 5
Dane osobowe

§ 1

Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. 

§ 2

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawodo poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazydanych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

Rozdział 6
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu i reklama

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystapienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.tynki.pro w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

REKLAMA W SERWISIE
1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.
3. Akceptując regulamin Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości, w tym ofert handlowych, od Administratora serwisu, jego partnerów oraz na zlecenie podmiotów trzecich

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od .........................

 


P.P.U.H. "Wektor"
Marek Michalak

ul. B. Stęczyńskiego 8
58-100 Świdnica
NIP: 884 002 83 64

+48 74 856 96 11
+48 74 851 41 24

biuro
zamówienia